Πολιτική Απορρήτου & Cookies / Όροι Χρήσης & Προμήθειας Υπηρεσιών

 

 

Πολιτική Απορρήτου

Για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου συλλέγουμε από τους πελάτες μας τα αναγκαία στοιχεία για τη διενέργεια συναλλαγών. Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στην Πολιτική απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων. Ακολουθούμε τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διαφυλάσσουμε αυστηρά κάθε πληροφόρηση που μας παρέχετε.

Σκοπός

Στα πλαίσια προσφοράς των υπηρεσιών μας, συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να διευκολύνουμε την επικοινωνία μαζί σας και για να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.

Μέσω της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Πολιτική Απορρήτου) θέλουμε να σας εξηγήσουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές μας για τη:

 • συλλογή,
 • χρήση και
 • ανταλλαγή δεδομένων και cookies που συλλέγονται από ή για εσάς.

Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το αν έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω:

 • προσωπικού υπολογιστή,
 • κινητής συσκευής ή
 • οποιασδήποτε άλλης τεχνολογίας ή συσκευής.

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο ιδιοκτήτης είναι ο κ. Ιορδανίδης Αθανάσιος (NetGraphics) με έδρα την Θεσσαλονίκη, Βασ. Όλγας 82, Τ.Κ.: 54643 (Α.Φ.Μ.: 112560095, Δ.Ο.Υ.: Καλαμαριάς). Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την NetGraphics στο info@netgraphics.gr.

Κατηγορίες και χρήσεις των δεδομένων που συλλέγουμε

Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικά Δεδομένα Πιθανές συνέπειες από αποτυχία παροχής προσωπικών δεδομένων Νομική Βάση Επεξεργασίας
Ενημερωτικές επικοινωνίες, ενημερωτικά δελτία και εκστρατείες Προσωπικά Αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας Μη δυνατότητα λήψης ενημερωτικών δελτίων και εκστρατειών μάρκετινγκ Συγκατάθεση
Προωθητικές ενέργειες & Προσφορές Προσωπικά Αναγνωριστικά, στοιχεία επικοινωνίας Μη διαθεσιμότητα της σχετικής προσφοράς, προωθητικής ενέργειας κ.λπ. Συγκατάθεση

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος / οντότητα κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους:

 • Εάν είμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση, για να εφαρμόσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, των πελατών μας ή τρίτων.
 • Για να συνεργαστούμε με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την επιβολή νόμων, καθώς και για τη διερεύνηση και δίωξη παράνομων δραστηριοτήτων όπως π. χ. απάτες. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με εσάς σε φορείς επιβολής του νόμου και σε άλλους αρμόδιους φορείς που, κατά την εκτίμησή μας, είναι απαραίτητη ή σχετίζεται με οποιαδήποτε έρευνα απάτης ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, οι αρχές αυτές είναι:

 • Οργανισμοί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Οργανισμοί καταπολέμησης χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Φορείς επιβολής του νόμου στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε

Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς (π. χ. τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα) εντός ή εκτός της ΕΕ για λόγους προστασίας από απάτες και μείωσης του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές οι οντότητες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία για να ερευνήσουν και να ενεργήσουν σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση σύμφωνα με τις διαδικασίες τους.

Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους / ανεξάρτητους από εμάς παρόχους υπηρεσιών, πράκτορες ή ανεξάρτητους εργολάβους:

 • που μας βοηθούν να διατηρούμε τον ιστότοπό μας και
 • που μας παρέχουν άλλες διαχειριστικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτές της επεξεργασίας και διεκπεραίωσης των παραγγελιών, της εξυπηρέτησης πελατών, της διατήρησης και της ανάλυσης δεδομένων, της επικοινωνίας με πελάτες για λογαριασμό μας και της συλλογής των πληροφοριών για την υποβολή συμμετοχής σε διαγωνισμούς και άλλες προσφορές, της επιλογής των νικητών και της απόδοσης των βραβείων).

Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι τρίτοι / ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Επίσης, δημιουργούμε συμβάσεις με αυτά τα τρίτα μέρη οι οποίες τα υποχρεώνουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της τρέχουσας πολιτικής, τα ακόλουθα τρίτα μέρη, τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να λάβουν τα δεδομένα σας:

 • Πάροχοι πληρωμών
 • Υπηρεσίες πρόληψης και καταστολής δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς και υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης
 • Πάροχοι πλατφόρμας
 • Πάροχοι υπηρεσιών

Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια όπως και εντός της ΕΕ / ΕΟΧ και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, θα ενημερώσουμε την τρέχουσα Πολιτική, προκειμένου να καλύπτει τη διασυνοριακή μεταφορά δεδομένων και τις σχετικές διασφαλίσεις για την ιδιωτικότητά σας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης δεδομένων

Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παρακάτω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας (μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στην ενότητα Επικαιροποίησης των προσωπικών πληροφοριών).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να διατηρηθούν πέραν αυτού του χρονικού  διαστήματος λόγω πιθανών νομικών υποχρεώσεων, έννομων συμφερόντων κ.λπ. Τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανά θέματα που σχετίζονται με:

 • Ξέπλυμα χρήματος
 • Φορολογία
 • Αστικό Δίκαιο
 • Ποινικό Δίκαιο
 • Οποιαδήποτε άλλα νομικά θέματα

Δικαιώματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σε οποιοδήποτε σημείο, κατά τη διατήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων σας, διατηρείτε τα παρακάτω δικαιώματα, ενώ μπορείτε να υποβάλλετε και τα ανάλογα αιτήματα μέσω email στο info@netgraphics.gr:

Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς

Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό.

Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο “Κατηγορίες και χρήσεις των δεδομένων που συλλέγουμε” της παρούσας Πολιτικής είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, εγγράφως στο email  info@netgraphics.gr, χωρίς αυτό να αναιρεί την νομιμότητα της επεξεργασίας, που προηγήθηκε της ανάκλησης και βασίστηκε σε προηγούμενη έγκριση συγκατάθεσης.

Θα αξιολογήσουμε το αίτημά σας και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του:

 • έγκριση αιτήματος,
 • μερική έγκριση αιτήματος,
 • απόρριψη αιτήματος

Σε περίπτωση που η NetGraphics απορρίψει το αίτημά σας σχετικά με τα προαναφερθέντα Δικαιώματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα σας επικοινωνούμε τους λόγους της απόρριψης. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στη ρυθμιστική αρχή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε αιτήματα που είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα άλλων ή είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.

Επικαιροποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών

Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης του ιστότοπου, κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών, εκτός από εξαιρετικές περιστάσεις, μπορείτε να:

 • ελέγξετε,
 • ενημερώσετε ή
 • διαγράψετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες.

Ωστόσο, ορισμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας, δεν μπορούν να διαγραφούν.

Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων μέσω email στο info@netgraphics.gr. Για την προστασία σας, θα χρειαστεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας για να λάβετε ανάλογα αντίγραφα. Θα πρέπει να παράσχετε τις κατάλληλες πληροφορίες για την ταυτοποίησή σας και άλλες σχετικές πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην εκπλήρωση του αιτήματός σας. Αν θέλετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών. Αν θέλετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας, αυτό θα μπορούσε να γίνει επίσης μέσω email στο info@netgraphics.gr. Υποχρεούμαστε να συμμορφωνόμαστε με τέτοια αιτήματα, εκτός αν υπάρχει νόμιμος λόγος να μην διαγράψουμε τα δεδομένα σας.

Ασφάλεια

Η προστασία των δεδομένων σας είναι εξαιρετικά σημαντική για την NetGraphics και προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα διασφάλισης για:

 • την φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων,
 • τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και των πιθανών αλλαγών.

Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν:

 • στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση,
 • στην μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Η ασφάλεια και ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και του λογαριασμού σας αποτελεί τη βασική μας προτεραιότητα. Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα και ακολουθώντας τις πιο προηγμένες μεθόδους προστασίας για τη διαφύλαξή τους. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν σε καμία στιγμή για σκοπούς πέρα από εκείνους που απαιτούνται για:

 • την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας,
 • των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση σε αυτά, από την πλευρά μας, πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και ελέγχεται πλήρως.

Η εταιρεία μας ελέγχει τακτικά την σωστή λειτουργία των μηχανισμών ασφάλειας. Εφαρμόζουμε Πιστοποιητικό Ασφαλείας SSL που επικυρώνει τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούμε με σκοπό την κρυπτογράφηση των δεδομένων. Χρησιμοποιούμε το πρότυπο SSL/TLS που κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη πριν αποσταλούν από τον υπολογιστή του όταν κάποιος χρήστης:

 • εγγράφεται,
 • συνδέεται,
 • πραγματοποιεί πληρωμές ή
 • μας αποστέλλει ευαίσθητες πληροφορίες.

Με αυτό το τρόπο, τα δεδομένα μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από τους διακομιστές της NetGraphics.

Οι ιστοσελίδες στις οποίες ο χρήστης περιηγείται, κρυπτογραφούνται από τους διακομιστές της NetGraphics. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αποκρυπτογραφούνται μόνο από τον υπολογιστή του χρήστη. Ενδεικτικά, σε περιηγητές όπως Chrome, Firefox ή Opera η κρυπτογράφηση που πραγματοποιείται είναι AES-256 bit. Οι διακομιστές μας δεν θα δεχθούν συνδέσεις από περιηγητές οι οποίοι δεν πληρούν την ελάχιστη απαίτηση ασφάλειας της κρυπτογράφησης των 128 bit. Η ασφάλεια των σελίδων μπορεί να επαληθευτεί από την παρουσία του συμβόλου της κλειδαριάς (padlock) στον περιηγητή. Οι χρήστες Internet Explorer μπορούν με διπλό κλικ να επιλέξουν την επιλογή Ιδιότητες και να επιβεβαιώσουν ανάλογα τη χρήση του πρωτοκόλλου TLS.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει μια πιθανή ευπάθεια ασφάλειας σε οποιαδήποτε από τις σελίδες, υπηρεσίες / προϊόντα, στείλτε email στο info@netgraphics.gr με μια σύνοψή της, μαζί με το email στο οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP)

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, καταχωρείται η διεύθυνση IP της συσκευής σας και οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Η διεύθυνση IP είναι μια μοναδική διεύθυνση που χρησιμοποιούν οι συσκευές:

 • για να αναγνωρίζονται και
 • να επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα δίκτυο υπολογιστών.

Οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε,
 • τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης και
 • τη ζώνη ώρας.

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας και να εντοπίσουμε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις:

 • κακής χρήσης ή
 • παράνομων ενεργειών.

Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση IP σου για να προσεγγίσουμε την τοποθεσία σας (σε επίπεδο πόλης). Επίσης, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για συλλογή και επεξεργασία στατιστικών των χρηστών της ιστοσελίδας. Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου της Google για περισσότερες πληροφορίες.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσπαθούμε να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε συνεχώς την παρούσα Πολιτική. Με αυτό τον τρόπο:

 • συμμορφωνόμαστε με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
 • παρέχουμε παράλληλα τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Οποιαδήποτε ενημέρωση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν ανά πάσα στιγμή πιστεύετε ότι δεν συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με την προστασία των δεδομένων, παρακαλώ επικοινώνησε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@netgraphics.gr.

 

 

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη. Τα cookies τα αποθηκεύει ο εξυπηρετητής ιστού – web server. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

Η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση του χρήστη και μετά από κατάλληλη ενημέρωσή του.

Πηγή: http://www.dpa.gr/

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε την περιήγησή σας καλύτερη πιο εύκολη και ευχάριστη. Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες κατά την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο αλλά και να μπορούμε να εξελιχτούμε ανάλογα με τις απαιτήσεις του κοινού μας.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως:

 • Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics),
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδίκτυο (facebook, twitter, instagram, flickr, pinderest, google +, skype, linkedin, κλπ),
 • εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, vimeo, κλπ),
 • υπηρεσία προσέγγισης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ),
 • ενημέρωση στοιχείων, εταιρικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ).

Απενεργοποίηση Cookies

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

 

 

Όροι Χρήσης

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) netgraphics.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους:

 • ελληνικούς,
 • κοινοτικούς και
 • διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε:

 • αντιγραφή,
 • διανομή,
 • μεταφορά,
 • μεταποίηση,
 • μεταπώληση,
 • δημιουργία παράγωγης εργασίας ή
 • παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του Περιεχομένου διαδικτυακού τόπου.

Μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της NetGraphics ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται τυχόν:

 • αναπαραγωγή,
 • επανέκδοση,
 • φόρτωση,
 • ανακοίνωση,
 • διάδοση,
 • μετάδοση ή
 • οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Η ιστοσελίδα netgraphics.gr παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Για παράδειγμα οι πληροφορίες, τα ονόματα, τις φωτογραφίες, οι απεικονίσεις. Σε καμία περίπτωση η ιστοσελίδα netgraphics.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως. Αλλά ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική), η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε:

 • απώλεια κερδών,
 • απώλεια δεδομένων,
 • διαφυγόντα κέρδη,
 • χρηματική ικανοποίηση κλπ. από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση:
  • με τη λειτουργία ή μη ή/και
  • τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και
  • σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και
  • πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και
  • από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και
  • υπηρεσίες ή/και
  • πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με:

 • το νόμο,
 • τα χρηστά ήθη και
 • τους παρόντες όρους, και
 • να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της NetGraphics.

Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η NetGraphics δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Η ιστοσελίδα netgraphics.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου. Δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Η ιστοσελίδα netgraphics.gr διατηρεί το δικαίωμα να:

 • τροποποιεί,
 • προσθέτει,
 • μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την NetGraphics ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της NetGraphics ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων κατά την χρήση των υπηρεσιών της NetGraphics.

 

 

Όροι προμήθειας υπηρεσιών

Γενικοί όροι πώλησης υπηρεσίας

Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Tα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά και δεν παραβιάζει εν γνώση του δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου.
 • Επιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο..
 • Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.

Όροι πώλησης υπηρεσίας φιλοξενίας

 • Ο όρος “φιλοξενία (web hosting)” είναι μία ιδιαίτερα κοινή και διαδεδομένη ορολογία για το Internet. Η NetGraphics και ο πελάτης αποδέχονται ότι οι όροι που αναφέρονται στο παρόν είναι κατανοητοί τόσο από την NetGraphics όσο και από τον πελάτη.
 • Η NetGraphics παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting), σε οργανωμένες υποδομές datacenter τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α.
 • Η NetGraphics παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting), σε δίκτυα Internet υψηλότατων ταχυτήτων.
 • Η NetGraphics παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting), είτε σε ιδιόκτητους Servers της είτε σε Servers που μισθώνονται αποκλειστικά από τρίτους, για χρήση από τους πελάτες της.
 • Η NetGraphics παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting), είτε σε λειτουργικό σύστημα Linux™, είτε σε MS-Windows™, είτε σε ειδικές περιπτώσεις και σε άλλα αναγνωρισμένα διεθνώς λειτουργικά συστήματα.
 • Η NetGraphics παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting), με διάφορες διαβαθμίσεις, όπως ενδεικτικά
  • shared email hosting,
  • shared web hosting,
  • asp hosting,
  • co-location hosting,
  • dedicated server hosting,
  • managed hosting,
  • streaming hosting και πολλά άλλα.
 • Η NetGraphics δηλώνει ότι η ορολογία που αναφέρεται στην παρούσα είναι η διεθνώς χρησιμοποιούμενη για θέματα που αφορούν τη φιλοξενία (web hosting), για τα οποία διατηρεί επίσημο ιστοχώρο (website) στο Internet στο οποίο παρέχει πλήθος πληροφοριών και ενημερώσεων για τους πελάτες της NetGraphics (www.netgraphics.gr).
 • Η NetGraphics, προκειμένου να προσαρμόζεται στις εκάστοτε τεχνολογικές αλλαγές. Διαμορφώνει ανάλογα όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) έτσι ώστε:
  • να εξασφαλίζει στους πελάτες της καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές και το ίδιο ή χαμηλότερο κόστος.
 • Από την άλλη, ο πελάτης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες φιλοξενίας (web hosting) εξελίσσονται συνεχώς και πρέπει να επισκέπτεται τον επίσημο ιστοχώρο www.netgraphics.gr για να πληροφορείται για τις αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες από την NetGraphics.
 • Στόχος της φιλοξενίας είναι η απόκτηση πρόσβασης για τον πελάτη στο δίκτυο Internet για εκμετάλλευση των προηγμένων πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχει το συγκεκριμένο δίκτυο και η διεθνής συνεργασία διασυνδεδεμένων δικτύων Internet σε χρήστες.

 • Διαμέσου των παραπάνω διασυνδέσεων η NetGraphics παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να προβάλλει την εμπορική του δραστηριότητα και να δίνει πληροφορίες σε χρήστες – επισκέπτες του Internet.
 • Η NetGraphics δεν ευθύνεται για την ασφάλεια των συναλλαγών καθώς και για την σωστή διεκπεραίωση των πωλήσεων και παραγγελιών των χρηστών μέσω του δικτύου στο οποίο βρίσκεται το Web Site του πελάτη ή πελατών αυτού.
 • H ευθύνη της NetGraphics περιορίζεται στην ευθύνη διάθεσης του δικτύου της για νόμιμη χρήση του. Η NetGraphics δεν εγγυάται για την:
  • ποιότητα,
  • επάρκεια και
  • ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού φορέα μεσολαβεί, του πελάτη ή πελατών αυτού ή άλλων δικτύων που χρησιμοποιούνται. Δεν υπέχει καμία απολύτως ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται στην λειτουργία των δικτύων της ή τρίτων προσώπων. Πέραν εκείνης που ορίζεται από την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και συγκεκριμένα αναλογικής μειώσεως του ανταλλάγματος όταν η διακοπή λειτουργίας ήθελε διαρκέσει πέραν του χρόνου, που ορίζει εκάστοτε ο νόμος.
 • Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι το Internet είναι ανοικτό περιβάλλον και οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια. Ο πελάτης πρέπει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας:

  • για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (user name, password) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα.
 • Ο πελάτης οφείλει στις περιπτώσεις χορήγησης σ’ αυτόν τέτοιων στοιχείων εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την παραγγελία και την παραλαβή των πρώτων στοιχείων του λογαριασμού του, να προβεί σε αλλαγή όλων των συνθηματικών κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που η εταιρεία έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών της. Ο ίδιος περαιτέρω οφείλει:
  • να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού,
  • να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους,
  • να μην επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από άλλους και
  • να ελέγχει τη στατιστική κίνηση του λογαριασμού του.
 • Με ευθύνη του πελάτη διασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο των σελίδων δεν θα είναι αντίθετο με το Νόμο και τα χρηστά ήθη. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος έναντι του νόμου και για το περιεχόμενο των σελίδων. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ποινικών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει διακοπή της φιλοξενίας χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και χωρίς να δικαιούται επιστροφής των ήδη καταβληθέντων. Η NetGraphics οφείλει να παρέχει τις υπηρεσίες που συμφωνούνται, υπό τον όρο, ότι η πρόσβαση και η χρήση του δικτύου της γίνονται στα πλαίσια:
  • του Νόμου,
  • των χρηστών συναλλακτικών ηθών και
  • των συμβατικών όρων.
 • Κάθε αντίθετη χρήση, πλην των τυχόν ποινικών ή / και αστικών κυρώσεων, παρέχει στην εταιρεία το δικαίωμα καταγγελίας της φιλοξενίας. Ως αντίθετη χρήση ενδεικτικά αναφέρεται η παράνομη πρόσβαση και χρήση, του δικτύου της NetGraphics ή τρίτων υπολογιστικών συστημάτων μέσω του δικτύου της NetGraphics. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται, ότι η NetGraphics σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ήθελε να καταγγελθεί από τρίτο πρόσωπο ή δικτυακό φορέα περίπτωση:

  • παράνομης πρόσβασης ή
  • παράνομης χρήσης ή
  • απόπειρας επιχείρησης τέτοιων πράξεων δικαιούται να διακόπτει προσωρινά και αμέσως τη χρήση του δικτύου της και να παραπέμπει την υπόθεση στην ΕΕΤΤ.
 • Σε περίπτωση (μετά από τήρηση κάθε νόμιμης διαδικασίας) επιβεβαίωσης της παράβασης, η NetGraphics έχει τη δυνατότητα να καταγγέλλει οριστικά τη φιλοξενία, άλλως, οφείλει να αποκαθιστά την τηλεπικοινωνιακή του σύνδεση, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της έναντι του για την χρονική περίοδο κατά την οποία παρέμεινε η σύνδεση εκτός λειτουργίας με την επιφύλαξη της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.
 • Η NetGraphics έχει αξίωση αποκατάστασης κάθε ζημίας της, η οποία βρίσκεται σε αιτιώδη συνάφεια με αντισυμβατικές ή υπαίτιες και παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του πελάτη και ακόμη έχει δικαίωμα αναγωγής και προσεπίκλησης του πελάτη σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ήθελε εναχθεί από τρίτα πρόσωπα για ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας της παράνομης δράσης ή παραλείψεων του πελάτη, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του τελευταίου.
 • H NetGraphics σε κάθε περίπτωση δικαιούται να καταγγείλει τη φιλοξενία και να διακόψει οριστικά ή προσωρινά την πρόσβαση στο δίκτυό της στις περιπτώσεις που ορίζονται στην σχετική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία.
 • Η NetGraphics δεν υπέχει με την παρόν οποιαδήποτε υποχρέωση παροχής υπηρεσιών πρόσβασης και χρήσης του δικτύου της εφόσον ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός του πελάτη δεν είναι επίσημα πιστοποιημένος, ούτε οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του πελάτη ή τρίτων σε περίπτωση χρήσης μη πιστοποιημένου εξοπλισμού. Αντιθέτως έχει δικαίωμα διακοπής παροχής των υπηρεσιών της εφόσον ήθελε διαπιστωθεί χρήση μη εγκεκριμένου εξοπλισμού.
 • Συνομολογείται, ότι η χρήση του δικτύου της NetGraphics και άλλων τρίτων που προκύπτει στα πλαίσια του παρόντος απαγορεύεται να γίνεται με τρόπο που θίγει τα αποκλειστικά δικαιώματα και προνόμια του τηλεφωνικού παρόχου στην φωνητική τηλεφωνία και ο πελάτης δήλωσε, ότι τελεί σε απόλυτη γνώση του σχετικού τηλεπικοινωνιακού θεσμικού πλαισίου, κοινοτικού (90/388, 97/607 ΕΕ κλπ) και του εθνικού (ν.2246/94 κλπ).
 • Η NetGraphics δικαιούται να αρνηθεί την καταχώρηση ύλης ή να ζητήσει την άμεση αφαίρεση της:

  • εφόσον η ίδια ή άλλος χρήστης του Internet επικαλούνται εγγράφως, ότι το περιεχόμενο του οποίου ζητείται η καταχώρηση ή η διακίνηση παραβιάζει τη νομοθεσία. Όπως ενδεικτικά οι διατάξεις του ν.2251/94 “Περί προστασίας καταναλωτών”, του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν.2472/95 για την προστασία των δεδομένων κλπ.,
  • αν παραβιάζει τα χρηστά ήθη και μεταξύ αυτών και εκείνα που διαμορφώνονται στην κοινωνία του Internet, όπως λ.χ. οι πρακτικές spamming ή ότι αντίκειται στη NETIQUETTE (κώδικας συμπεριφοράς χρηστών Internet).
 • H NetGraphics επίσης δικαιούται να ζητήσει και ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να παραδώσει άδειες τρίτων, εφόσον το υπό καταχώρηση περιεχόμενο φαίνεται ότι συνδέεται με πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα τρίτων. Εφόσον ο συνεργάτης αγνοήσει το αίτημα ή αρνηθεί και προχωρήσει σε καταχώρηση ή δεν συμμορφώνεται με το αίτημα αφαίρεσης της επίμαχης ύλης ή παράδοσης αδειών τρίτων, συνομολογείται, ότι:
  • η NetGraphics δικαιούται να προχωρήσει σε προσωρινή διακοπή της πρόσβασης με κάθε τεχνικό μέσο και

  • να παραπέμψει την υπόθεση στην ΕΕΤΤ για την επίλυση της διαφοράς με βάση τους ισχύοντες κανόνες επίλυσης διαφορών, που συναποδέχονται και συνυπόσχονται ότι θα ακολουθήσουν από τώρα οι συμβαλλόμενοι. Η καταχώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη συνέχεια και εφόσον δεν ήθελε διαταχθεί άλλως από τα αρμόδια Δικαστήρια. Αναγνωρίζεται περαιτέρω, ότι:
   • εξαιτίας και της αντικειμενικής αδυναμίας της NetGraphics να έχει αντίληψη λόγω του τεράστιου όγκου του υλικού που καθημερινά δημοσιοποιείται απευθείας στο Internet από τους χρήστες του μέσω της τεχνικής διαδικασίας της άμεσης καταχώρησης (up load) ή
   • οποιουσδήποτε άλλους παρεμφερείς, o πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση και υπόσχεται, ότι δεν θα καταχωρεί, ούτε θα διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο και αποδέχεται, ότι αποτελεί συμβατικό και νόμιμο δικαίωμα της NetGraphics να εμποδίζει με κάθε νομικό και τεχνικό μέσο την καταχώρηση ή διακίνηση τέτοιου περιεχομένου. Ακόμη, ότι θα ενημερώνει την NetGraphics σε κάθε περίπτωση αλλαγής του περιεχομένου και ότι αναλαμβάνει αποκλειστικά κάθε σχετική ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας. Αναγνωρίζει δε, ότι ευθύνεται σε αποζημίωση της NetGraphics σε περίπτωση που η τελευταία ήθελε θεωρηθεί υπεύθυνη ή συνυπεύθυνη σε οποιοδήποτε βαθμό. Στην πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας ανήκουν οποιαδήποτε προγράμματα ανάπτυξης (scripts) του περιεχομένου ήθελε παραγάγει στα πλαίσια οποιασδήποτε σύμβασης.
 • Σε περίπτωση δικαστικής εγέρσεως αξιώσεων κατά του πελάτη ή συνεργάτη του πελάτη που κάνει χρήση των υπηρεσιών για λογαριασμό του πελάτη και εν γένει δικαστικής εμπλοκής του πελάτη ή συνεργάτη του, σε θέματα που αφορούν το περιεχόμενο ή τις παρεχόμενες από το Web Site πληροφορίες και υπηρεσίες (πχ για απάτη, για προσβολή, κλπ), η NetGraphics υποχρεούται σε άμεση διακοπή της φιλοξενίας (Hosting) μέχρις ότου αποκατασταθεί η εν λόγω εμπλοκή.
 • Η NetGraphics καθορίζει μονομερώς βασικές κατηγορίες χρεώσεων, οι οποίες ενδεικτικά κατά περίπτωση είναι:

  • Εφάπαξ δικαίωμα,
  • ετήσιο ή μηνιαίο πάγιο,
  • χρέωση ανά μονάδα μεταφερόμενης πληροφορίας,
  • χρέωση ανά μονάδα αποθηκευόμενης πληροφορίας,
  • χρέωση ανά υπηρεσίες Virtual Domain Hosting, Virtual Mail Server, Αριθμός virtual e-mails, FTP Server,
  • Υποστήριξη Primary DNS, και πιθανών άλλων χρεώσεων που θα αναφέρονται είτε στους Όρους Χρήσης είτε στον επίσημο ιστοχώρο της NetGraphics (www.netgraphics.gr).
 • Επίσης το δικαίωμα να καθορίζει κριτήρια για διαφοροποιήσεις στην τιμολόγηση και πιθανές εκπτώσεις κατά περίπτωση και ενδεικτικά με βάση την κατηγορία πελάτη, το είδος της χρήσης και άλλα εύλογα κατά την κρίση της. Η τιμολόγηση γίνεται με βάση τις υπηρεσίες που παρέχονται και προσδιορίζονται στο παρόν είτε με τις υπηρεσίες που αναφέρονται τώρα αλλά έχουν τροποποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και απλά γνωστοποιούνται με απλή ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 • Τα τιμολόγια ή οι αποδείξεις εκδίδονται με την εξόφληση της παραγγελίας. Εάν ο πελάτης ξεπερνάει τα όρια που δικαιούται τότε θα γίνει χρέωση από την NetGraphics στον πελάτη του τιμήματος της υπέρβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο επίσημο site της NetGraphics (www.netgraphics.gr). Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση των τιμολογίων δύναται να γίνεται από την NetGraphics κατά περίπτωση, αφού προηγούμενος ενημερωθεί ο πελάτης. Η εξόφληση τέτοιου είδους οφειλής πραγματοποιείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού. Η NetGraphics έχει το δικαίωμα:
  • να μεταβάλει σύμφωνα με τους όρους της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας τα ισχύοντα τιμολόγια για τις υπηρεσίες που παρέχει, τα οποία ισχύουν δύο μήνες μετά από την ανακοίνωσή τους, με την οποία θα ορίζεται ταυτοχρόνως και η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος τους.
 • Για κάθε διαφωνία που προκύπτει και αφορά την εκτέλεση, εφαρμογή και ερμηνεία της η NetGraphics και ο πελάτης συμφωνούν και συνυπόσχονται, ότι πριν από την προσφυγή τους στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που ορίζονται ως αρμόδια, οφείλουν να επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς τους ενώπιον της ΕΕΤΤ.

 • Η τροποποίηση ενός ή περισσοτέρων από τους όρους του παρόντος μπορεί να γίνει μόνο με έγγραφη συμφωνία NetGraphics – πελάτη. Οι παρόντες όροι αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο που περιέχει ολόκληρη την συμφωνία των μερών αναφορικά με το πιο πάνω περιγραφόμενο σκοπό, η οποία ισχύει από την παραγγελία της και ουδεμία άλλη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, υπάρχει που να καθορίζει τις σχέσεις των μερών, τυχόν δε υφισταμένη καταργείται.
 • Σε περίπτωση που μέρος ή διάταξη του παρόντος ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δεν θα επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων διατάξεων της, οι οποίες θα παραμένουν ισχυρές και θα εφαρμόζονται.
 • Οι χρεώσεις για τη φιλοξενία του Web Site του πελάτη στον Server της NetGraphics γίνονται βάσει του εκάστοτε τιμολογίου και το οποίο μπορεί να τροποποιείται άπαξ του έτους.
 • Τα χαρακτηριστικά του πακέτου φιλοξενίας του πελάτη παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρόν. Σε περίπτωση υπέρβασης των χαρακτηριστικών του πακέτου ο πελάτης ενημερώνεται από την NetGraphics και επιλέγει την αλλαγή κατηγορίας όπως αυτές αναφέρονται στο επίσημο site της NetGraphics (www.netgraphics.gr).
 • Η NetGraphics ενημερώνει τον πελάτη για την ημερομηνία επετείου για ανανέωση της φιλοξενίας (hosting) όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν, τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία επετείου. Μετά την ειδοποίηση και μετά τη λήξη ισχύος της φιλοξενίας η NetGraphics μπορεί να προβεί μονομερώς στη διακοπή της φιλοξενίας του Web Site του πελάτη και όλων των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς να έχει καμία ευθύνη για τις άμεσες ή έμμεσες ζημίες που αυτό μπορεί να προκαλέσει στον πελάτη.
 • Η NetGraphics δικαιούται να διακόψει τη φιλοξενία του Web Site του πελάτη και να την καταγγείλει:

  • όταν καθυστερείται η εξόφληση των τιμολογίων,
  • όταν ο αιτών παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από όλες τις προηγούμενες παραγράφους ή δε συμμορφώνεται με τους γενικούς όρους του παρόντος,
  • όταν παρέλθει η ημερομηνία της επετείου πληρωμής και δεν έχει προηγηθεί ανανέωση πληρωμής.
 • Το παρόν δεν έχει σε καμία περίπτωση σχέση με υποστήριξη και αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική μηχανογράφηση του πελάτη, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που χρησιμοποιεί για πρόσβαση στο Internet και γενικά με οτιδήποτε το οποίο δεν έχει σχέση με το αντικείμενο του παρόντος.
 • Όπου αναφέρονται ευθύνες και υποχρεώσεις του πελάτη, θεωρείται αυτονόητο ότι σε αυτές περιλαμβάνονται και οι ευθύνες και υποχρεώσεις των πελατών του πελάτη που με δική του ευθύνη πρέπει ο πελάτης να φροντίσει να τηρούνται.
 • Το παρόν δεν έχει σε καμία περίπτωση σχέση με την κατοχύρωση, πληρωμή συνδρομών, διαχείριση και ανανέωση του ονόματος χώρου (domain name) αφού αυτό αποτελεί περιουσία του πελάτη, εκτός κι αν συμφωνηθεί γραπτώς μεταξύ πελάτη και NetGraphics.
 • Ο πελάτης γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Ο πελάτης σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.

Όροι μεταβίβασης domain Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Tα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά και δεν παραβιάζει εν γνώση του δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου.
 • Eπιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
 • Το αργότερο σε τρεις μέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να σταλούν με fax τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του παλιού και νέου ιδιοκτήτη.
  • Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης (παλιός ή νέος) είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να σταλεί επίσημο έγγραφο της εταιρείας στο οποίο να αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.
 • Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής των παραπάνω δικαιολογητικών, γίνεται αυτόματη ανάκληση της αίτησης από το σύστημα.
 • Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.

Όροι domain backorder Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά και δεν παραβιάζει εν γνώση του δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο για backorder όνομα χώρου.
 • Επιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση.
 • Γνωρίζει ότι η διαδικασία backorder δεν εγγυάται την καταχώρηση του ονόματος χώρου, αλλά ότι θα γίνει προσπάθεια καταχώρησης κατά την ημερομηνία λήξης συν τις ημέρες προστασίας καταχώρησης του ονόματος.
 • Γνωρίζει ότι στην περίπτωση επιτυχίας καταχώρησης του ονόματος χώρου το αντίτιμο που πλήρωσε αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης συν το κόστος της παροχής της υπηρεσίας backorder.
 • Γνωρίζει ότι στην περίπτωση αποτυχίας καταχώρησης του ονόματος χώρου το αντίτιμο που πλήρωσε δεν επιστρέφεται, αλλά πιστώνεται στο λογαριασμό του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μελλοντικές αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
 • Γνωρίζει ότι σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
 • Γνωρίζει ότι το ίδιο όνομα χώρου δε μπορούν να το ζητήσουν ταυτόχρονα για backorder και άλλοι πελάτες.
 • Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.

Όροι για την καταχώρηση ή ανανέωση ονόματος χώρου .gr Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά και δεν παραβιάζει εν γνώση του δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου.
 • Επιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση καταχώρησης ή ανανέωσης ονόματος χώρου με επέκταση .gr πέραν των 2 ετών, γνωρίζει ότι η διαδικασία γίνεται σταδιακά. Δηλαδή γίνεται καταχώρηση ή ανανέωση αρχικά μέχρι 2 έτη, όσα επιτρέπονται από τον κανονισμό ονομάτων χώρου της συγκεκριμένης επέκτασης και τα υπόλοιπα έτη είναι σε εκκρεμότητα μέχρι την επόμενη επιτρεπτή ανανέωση η οποία γίνεται αυτόματα από το παρόν σύστημα έως την εξάντληση των αιτουμένων ετών ανανέωσης.
 • Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.

Όροι για την καταχώρηση ή ανανέωση ονόματος χώρου .eu Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά και δεν παραβιάζει εν γνώση του δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου.
 • Επιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση καταχώρησης ή ανανέωσης ονόματος χώρου με επέκταση .eu πέραν των 5 ετών, γνωρίζει ότι η διαδικασία γίνεται σταδιακά. Δηλαδή γίνεται καταχώρηση ή ανανέωση αρχικά μέχρι 5 έτη, όσα επιτρέπονται από τον κανονισμό ονομάτων χώρου της συγκεκριμένης επέκτασης και τα υπόλοιπα έτη είναι σε εκκρεμότητα μέχρι την επόμενη επιτρεπτή ανανέωση η οποία γίνεται αυτόματα από το παρόν σύστημα έως την εξάντληση των αιτουμένων ετών ανανέωσης.
 • Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.

Όροι για την καταχώρηση ή ανανέωση ονόματος χώρου .co.uk Ο Πελάτης δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθινά και δεν παραβιάζει εν γνώση του δικαιώματα τρίτων στο αιτούμενο όνομα χώρου.
 • Επιθυμεί να γίνει η απαιτούμενη ενέργεια σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στην παρούσα αίτηση.
 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο.
 • Σε περίπτωση καταχώρησης ή ανανέωσης ονόματος χώρου με επέκταση .co.uk πέραν των 2 ετών, γνωρίζει ότι η διαδικασία γίνεται σταδιακά. Δηλαδή γίνεται καταχώρηση ή ανανέωση αρχικά μέχρι 2 έτη, όσα επιτρέπονται από τον κανονισμό ονομάτων χώρου της συγκεκριμένης επέκτασης και τα υπόλοιπα έτη είναι σε εκκρεμότητα μέχρι την επόμενη επιτρεπτή ανανέωση η οποία γίνεται αυτόματα από το παρόν σύστημα έως την εξάντληση των αιτουμένων ετών ανανέωσης.
 • Γνωρίζει ότι σε ορισμένες υπηρεσίες (πχ καταχώρηση ονόματος χώρου), θα λάβει εκτός του email της παραγγελίας και επί πλέον emails που επιβεβαιώνουν την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.
 • Σε κάθε περίπτωση είναι υπεύθυνος να ελέγξει την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας του.